Vyřízení hypotéky na bydlení

Hypotéky na bydlení jsou dlouhodobé úvěry, který jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti. Na českém trhu patří k nejrozšířenějšímu způsobu financování vlastního bydlení. Vhodně zvolený hypoteční úvěr může být rychlou cestou k realizaci Vašeho snu. Aby tato cesta byla nejen rychlá ale i bezpečná a pohodlná, je vhodné využít služeb profesionálního průvodce a poradce. Ten Vám také na základě dokonalé znalosti Vaší situace pomůže vyznat se v „džungli“ nabídek hypotečních bank a vybere pro Vás skutečně ten nejvýhodnější produkt. Nejvýhodnější není totiž vždy ten „nejlevnější“ s nejnižší úrokovou sazbou. Je nutné posoudit Vaši situaci komplexně, tzn. vzít v úvahu např. Váš zdroj příjmu nyní a v budoucnosti, Vaše životní plány a priority, Vaše představy o době splácení a případnou možnost částečného umoření úvěru, tzv. ušít Vám hypotéku na tělo. Vyhnete se tak i úskalím, které pořízení a hlavně splácení hypotéky může přinést. Zdarma vyřídí hypotéku VÁŠ NEZÁVISLÝ HYPOTEČNÍ PORADCE.

Jeho služby by měly vždy zahrnovat zejména :

 • důkladné seznámení se s Vaší situací a vysvětlení Všech Vašich dotazů
 • vyhodnocení Vašich možností a požadavků
 • výběr nejvýhodnějšího řešení pro Vás, které je nezávislé na jedné konkrétní bance
 • asistence pří vyřízování hypotečního úvěru
 • servis při splácení úvěru

Na začátku cesty za novým bydlením je třeba znát odpovědi na některé otázky :

 • K jakému účelu budete hypotéku potřebovat?
 • Kolik peněz máte k dispozici?
 • Kolik peněz budete chtít půjčit?
 • Jak vysokou měsíční splátku si můžete dovolit?
 • Jak dlouho chcete být zadluženi?
 • Jaké jsou Vaše příjmy nyní a jaké předpokládáte v budoucnu?
 • Jaké jsou Vaše výdaje?
 • Čím budete ručit? Jaká nemovitost bude zastavena ?
 • Jak zajistím bezproblémové splácení úvěru ?
 • Nebyl jste v posledních dvou letech ve zpoždění se splácením jakýchkoliv splátek – nejste v registru dlužníků?

 • Jak bude hypotéka zajištěna? – Hypotéka musí být vždy zajištěna zástavním právem k nemovitosti ve prospěch úvěrující banky.
 • Jaká je Vaše bonita? – je nutné prokázat dostatečné a trvalé příjmy ke splácení hypotéky
 • Jak jste pojištěni? – zastavená nemovitost musí být pojištěna. Důležité je i pojištění pro případ smrti a pojištění schopnosti splácet
 • Jak dlouho chcete hypotéku splácet? – doba splacení hypotéky
 • Jakou fixaci úrokové sazby chcete využít? – doba po kterou banka garantuje výši úroku

Je výhodnější si hypoteční úvěr vybrat a spravovat sám? Např. porovnáním různých nabídek na internetu či osobní návštěvou jednotlivých hypotečních bank? Nebo je lépe využít služeb nezávislého poradce ?
Na tyto otázky si musí odpovědět každý sám. Hlavním problémem většiny internetových (a jiných reklamních) nabídek je, že jsou velice obecné a pracují zpravidla s nejlepší možnou variantou nabídky. Například v informacích o úroku je anoncována nejnižší dosažitelná sazba (tzv. prime rate). Tato sazba je však pro naprostou většinu klientů nedosažitelná a neukazuje jaký úrok u konkrétní banky skutečně dostanu.
Jedinou možností, jak se dozvědět konkrétnější informace, je jednotlivé banky osobně navštívit. Toto řešení je však časově velmi náročné a navíc objektivní vyhodnocení získaných informací je pro laika takřka nemožné.
Důvodů proč využít služeb nezávislého odborného poradce je však mnohem více.
Jedním z nejvýznamnějších důvodů , proč zájemci o hypotéku stále častěji využívají služeb nezávislých poradenských firem, je možnost dosáhnout prostřednictvím těchto firem na výhodnější podmínky úvěru než individuální žadatel „z ulice“.

 • Osobní pohovor a individuální příprava záměru, včetně konzultace s prodávajícím a případné kontroly návrhu kupní smlouvy
 • Výběr vhodného typu banky a hypotéky
 • Předjednání úvěru po telefonu
 • Příprava veškerých podkladů a dokumentů, zajištění ocenění nemovitosti
 • Vyjednání nejnižší dostupné úrokové sazby a případně jiných individuálních podmínek podle potřeby
 • Asistence při podpisu úvěrové smlouvy a následném čerpání úvěru
 • Servis při splácení úvěru (včetně sledování možnosti zlevnění úvěru prostřednictvím jeho tzv. refinancování hypotéky)
 • Zajištění schopnosti úvěr splácet

spolupracuje se všemi významnými poskytovateli hypotéčních úvěrů. To nám umožňuje vždy nalézt řešení respektující Vaše požadavky a možnosti. Asistencí při samotném vyřizování a schvalování hypotéky celý proces významně zjednodušíme a časově zkrátíme. Dalším zjednodušením je možnost předběžného schválení hypotečního úvěru po telefonu. Tento postup omezuje nutnost návštěvy banky pouze na podpis úvěrové smlouvy

HYPOTEKY-HYPOTEKA.cz rovněž spolupracuje prostřednictvím Quentis Group a.s. se všemi významnými pojišťovacími institucemi. To nám umožňuje zajištění komplexního servisu po celou dobu splácení. Jedná se zejména o výběr vhodného nástroje k zajištění bezproblémového splácení úvěru, o pojištění nemovitosti atd..Součástí servisu je i zajištění případného refinancování úvěru

HYPOTEKY-HYPOTEKA.cz poskytuje veškeré konzultace, asistenci i servis zdarma.

Další užitečné informace :

ÚČELOVÉ HYPOTÉKY

 • Hypotéka na koupi nemovitosti (byt, rodinný dům, stavební pozemek, splacení členského podílu v případě družstevního bytu)
 • Hypotéka na stavbu nebo rekonstrukci nemovitosti na bydlení
 • Hypotéka na vyrovnání partnerů po rozvodu, které se týká nemovitosti na bydlení
 • Hypotéka na vypořádání spoluvlastnických a dědických podílů na nemovitostí na bydlení
 • Hypotéka na refinancování hypoték

NEÚČELOVÉ HYPOTÉKY

 • Hypotéka na cokoliv – tzv. Americká hypotéka

ÚROKY Z ÚVĚRU – Úroky z hypotečního úvěru lze odepsat ze základu daně a to až do výše 300 000,- Kč (odkaz na § 15 nezdanitelná část základu daně, odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu). Potvrzení o výši zaplacených úroků vystavuje automaticky poskytovatel, u něhož je úvěr zřízen. Dalšími doklady je výpis z katastru nemovitostí a kopie úvěrové smlouvy.

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - máte-li k hypotéčnímu úvěru uzavřeno soukromé životní pojištění, můžete si od základu daně odečíst zaplacené pojistné a to až do výše 12 000,- Kč za rok (odkaz na § 15 nezdanitelná část základu daně, odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu.) Potvrzení o zaplaceném pojistném automaticky vystavuje pojišťovna, s níž máte smlouvu uzavřenou.

HYPOTEKY-HYPOTEKA.cz poskytuje veškeré konzultace, asistenci i servis zdarma.

Níže uvedené poplatky se vztahují k poskytovatelům hypotéčního úvěru.

 • Poplatek za zpracování a vyhodnocení žádosti (obvykle je určen procentem z požadované výše úvěru). V konkrétních případech lze vyjednat zproštění od tohoto poplatku
 • Poplatek za odhad zastavované nemovitosti - možnost odhadu zdarma
 • Měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu
 • Náklady na opatření potřebných dokumentů

 • Podklady k nemovitosti u níž se zřizuje zástavní právo (LV a snímek katastrální mapy) – včetně ocenění nemovitosti od smluvního odhadce poskytovatele
 • Kopie dokladů k identifikaci žadatelů o hypoteční úvěr (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz apod.)
 • Nabývací titul k nemovitosti resp. ke stavebního pozemku – např. kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o převodu členských práv a povinností, kolaudační rozhodnutí, atd.
 • Návrh na uzavření smlouvy o úvěru neboli žádost o úvěr
 • Potvrzení o výši příjmů – zaměstnanec dokládá potvrzení od zaměstnavatele na formuláři banky a příp. výpis z účtu, kam mu chodí mzda. Podnikatel předkládá daňové přiznání a potvrzení o bezdlužnosti vůči FÚ a SSZ

ANUITNÍ SPLÁCENÍ – způsob splácení hypotečního úvěru, kdy klient splácí po celou dobu trvání závazku stále stejnou výši splátky. Anuitní splátka se vždy skládá ze dvou částí, z jistiny a z úroků. Vzájemný poměr těchto dvou částí se v čase mění.

BONITA – úvěrová způsobilost klienta (schopnost splácet úvěr)

ČERPÁNÍ – využití poskytnutého úvěru formou zaplacení podle podmínek úvěrové smlouvy. Čerpání může být jednorázové (např. při koupi nemovitosti) nebo postupné (např. při výstavbě či rekonstrukci nemovitosti)

DEGRESIVNÍ SPLÁCENÍ – způsob splácení, kdy splátky úvěru jsou na počátku doby splácení vyšší než u klasické hypotéky a postupem doby se snižují (pro lidi s momentálně vyššími příjmy) – uplatňuje se hlavně u tzv. Americké hypotéky

DOBA SPLATNOSTI – předem sjednaná doba, ve které dojde ke splacené úvěru

FIXACE – období, po které banka garantuje úrokovou sazbu

JISTINA – částka, ze které se počítá úrok (při hypotéce jde o doposud nesplacenou část dluhu)

KONSTANTNÍ SPLÁCENÍ – způsob splácení hypotečního úvěru, kdy klient splácí každý měsíc jinou částku, přičemž splátka jistiny je po celou dobu trvání závazku konstantní

LIST VLASTNICTVÍ – je výpis z katastru nemovitostí, který zejména zahrnuje údaje o katastrálním území, o parcelách, o stavbách, o bytech a nebytových prostorech, o vlastnících a o právních vztazích.

MIMOŘÁDNÁ SPLÁTKA – částečné nebo úplné splacení hypotéky mimo pravidelné měsíční splátky

NABÝVACÍ TITUL – listina, na základě které vlastník nemovitost získal (např. kupní smlouva, darovací smlouva, kolaudační rozhodnutí)

NEMOVITOST – pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem

OBEJKT ÚVĚRU - nemovitost, která se financuje hypotékou

ODHAD NEMOVITOSTI – ocenění nemovitosti vypracované smluvním odhadcem banky, který stanoví tržní cenu

P.A. – z latinského per annum, což znamená roční, za rok.

POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI – krytí majetkových rizik

POJIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍ – krytí životních rizik klienta

PROGRESIVNÍ SPLÁCENÍ – způsob splácení hypotečního úvěru, kdy se klientovi po dobu splácení úvěru objem splátky zvyšuje. Měsíční splátka je po dobu jednoho roku ve stejné výši a pro následující období se vždy zvyšuje o pevný koeficient růstu.

PŘEDMĚT DOZAJIŠTĚNÍ – další nemovitost, která slouží jako záruka pro banku

RUČITEL – osoba, která přebírá v případě platební neschopnosti klienta povinnost splácet

VINKULACE – blokace vkladu ve prospěch stanovené osoby nebo události

ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU – zajištěním se rozumí veškerá opatření prováděná bankou s cílem zajistit řádné splácení hypotéky včetně úroků

ZÁSTAVNÍ PRÁVO - zajištění pohledávky tím, že v případě jejich řádného a včasného nesplnění je zástavní věřitel (banka) oprávněný domáhat se uspokojení ze zastavené nemovitosti

ŽIVOTNÍ MINIMUM – částka zahrnující náklady na domácnost a na zajištění osobních potřeb členů domácnosti

Aktuálně

 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST v rámci skupiny Quentis Group


AktuálněREFINANCOVÁNÍ HYPOTÉKY - Kolik ušetříte?

Novinka - HYPOTÉKA OD 2,5 %

AKCE - VYŘÍZENÍ HYPOTÉKY ZDARMA

Unicredit Bank - Revoluční hypotéka

ÚROKOVÉ SAZBY • „PŘEVRATNÁ HYPOTÉKA“ – úroková sazba je odvozena od jednoměsíční úrokové sazby na mezibankovním trhu PRIBOR plus pevné marže banky, která je stejná po celou dobu splatnosti. Mezi další výhody patří možnost předčasně splácet (pouze za poplatek 1% z jistiny úvěru) a možnost kdykoliv přejít na fixní sazbu. Celá akce je podpořena marketingovou kampaní. Více informací najdete v metodice UCB.


 

Kolik potřebujete půjčit?