Refinancování hypotéky

Refinancování hypotečního úvěru

Refinancování hypotéky znamená splacení exitující hypotéky novým hypotečním úvěrem s výhodnějšími parametry, který poskytne jiná banka. Tzn. úvěr poskytnutý novou bankou uhradí (refinancuje) Vaši stávající hypotéku. Této služby může využít téměř každý, a to v okamžiku, kdy mu jeho stávající banka nabídne pro další fixační období novou úrokovou sazbu. Tato sazba může být výrazně vyšší oproti aktuální sazbě poskytované jinou bankou. Tyto rozdíly dosahují v praxi až 2 % p.a.. Možnou výši ušetřených prostředků v případě využití refinancování Vaší hypotéky zjistíte ZDE

 • Možnost získání nižšího úroku
 • Možnost snížení měsíční splátky
 • Při dobré platební morálce při splácení původní hypotéky není nutné znovu dokládat své příjmy (posuzuje banka)
 • Zjednodušené řízení při projednávání refinancování hypotéky

Postup pro vyřízení refinancování hypotéky je hodně podobný postupu pro získání nové hypotéky. Vzhledem k tomu, že při refinancování vždy pracujeme s pevně danými termíny, lze Vaši novou hypotéku správně naplánovat a optimálně načasovat. Nicméně vždy je nutné začít s dostatečnou časovou rezervou a to min. 6 týdnů před skončením Vašeho fixačního období.

 • U stávající hypotéky, před datem ukončení fixace, obdržíte od banky nabídku nové úrokové sazby na další fixační období
 • Zažádáte stávající banku o vyčíslení dlužné částky k datu ukončení fixace
 • Nová banka na základě Vámi dodaných podkladů schválí nový hypoteční úvěr a provede refinancování staré hypotéky, která tím zanikne.
 • Zároveň dojde k převodu zástavních práv k nemovitosti, změní se vinkulace v pojištění nemovitosti a případném životním pojištění.

HYPOTEKA-HYPOTEKY.cz poskytuje veškeré konzultace, asistenci i servis zdarma.

Veškeré níže uvedené poplatky se vstahují k poskytovatelům hypotéčního úvěru.

 • Poplatek za zpracování a vyhodnocení žádosti (obvykle je určen procentem z požadované výše úvěru). V konkrétních případech lze vyjednat zproštění od tohoto poplatku
 • Poplatek za odhad zastavované nemovitosti - možnost odhadu zdarma
 • Měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu
 • Náklady na opatření potřebných dokumentů
 • Individuální konzultace záměru (využijte kontaktního pole v levém sloupci této stránky nebo klikněte zde)
 • Výpočet ušetřené částky
 • Příprava veškerých podkladů a dokumentů
 • Vyjednání nejnižší dostupné úrokové sazby
 • Asistence při podpisu úvěrové smlouvy a následném čerpání úvěru
 • Čím budete ručit? Jaká nemovitost bude zastavena ?
 • Zajištění schopnosti úvěr splácet

ÚROKY Z ÚVĚRU – máte-li hypotéční úvěr, můžete si úroky, které jste za celý rok poskytovateli zaplatil, odepsat ze základu daně a to až do výše 300 000,- Kč (§ 15 nezdanitelná část základu daně, odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu). Potvrzení o výši zaplacených úroků vystavuje automaticky poskytovatel u níž máte úvěr zřízen. Dalšími doklady je výpis z katastru nemovitostí a kopie úvěrové smlouvy.

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - máte-li k hypotéčnímu úvěru uzavřeno soukromé životní pojištění, můžete si od základu daně odečíst zaplacené pojistné a to až do výše 12 000,- Kč za rok (§ 15 nezdanitelná část základu daně, odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu.) Potvrzení o zaplaceném pojistném automaticky vystavuje pojišťovna, s níž máte smlouvu uzavřenou.

ANUITNÍ SPLÁCENÍ – způsob splácení hypotečního úvěru, kdy klient splácí po celou dobu trvání závazku stále stejnou výši splátky. Anuitní splátka se vždy skládá ze dvou částí, z jistiny a z úroků. Vzájemný poměr těchto dvou částí se v čase mění.

BONITA – úvěrová způsobilost klienta (schopnost splácet úvěr)

ČERPÁNÍ – úplné nebo částečné využití poskytnutého úvěru

DEGRESIVNÍ SPLÁCENÍ – způsob splácení, kdy splátky úvěru jsou na počátku doby splácení vyšší než u klasické hypotéky a postupem doby se snižují (pro lidi s momentálně vyššími příjmy) – uplatňuje se hlavně u tzv. Americké hypotéky

DOBA SPLATNOSTI – předem sjednaná doba, ve které dojde ke splacené úvěru

FIXACE – období, po které banka garantuje úrokovou sazbu

JISTINA – částka, ze které se počítá úrok (při hypotéce jde o doposud nesplacenou část dluhu)

KONSTANTNÍ SPLÁCENÍ – způsob splácení hypotečního úvěru, kdy klient splácí každý měsíc jinou částku, přičemž splátka jistiny je po celou dobu trvání závazku konstantní

LIST VLASTNICTVÍ – doklad z katastrálního úřadu, který obsahuje základní údaje o nemovitosti, které eviduje katastrální úřad.

MIMOŘÁDNÁ SPLÁTKA – částečné nebo úplné splacení hypotéky mimo pravidelné měsíční splátky

NABÝVACÍ TITUL – listina, na základě které vlastník nemovitost získal (např. kupní, darovací smlouva)

NEMOVITOST – pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem

OBEJKT ÚVĚRU - nemovitost, která se financuje hypotékou

ODHAD NEMOVITOSTI – ocenění nemovitosti vypracované smluvním odhadcem banky, který stanoví tržní cenu

P.A. – z latinského per annum, což znamená roční, za rok.

POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI – krytí majetkových rizik

POJIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍ – krytí životních rizik klienta

PROGRESIVNÍ SPLÁCENÍ – způsob splácení hypotečního úvěru, kdy se klientovi po dobu splácení úvěru objem splátky zvyšuje. Měsíční splátka je po dobu jednoho roku ve stejné výši a pro následující období se vždy zvyšuje o pevný koeficient růstu.

PŘEDMĚT DOZAJIŠTĚNÍ – další nemovitost, která slouží jako záruka pro banku

RUČITEL – osoba, která přebírá v případě platební neschopnosti klienta povinnost splácet

VINKULACE – blokace vkladu ve prospěch stanovené osoby nebo události

ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU – zajištěním se rozumí veškerá opatření prováděná bankou s cílem zajistit řádné splácení hypotéky včetně úroků

ZÁSTAVNÍ PRÁVO - zajištění pohledávky tím, že v případě jejich řádného a včasného nesplnění je zástavní věřitel (banka) oprávněný domáhat se uspokojení ze zastavené nemovitosti

ŽIVOTNÍ MINIMUM – částka zahrnující náklady na domácnost a na zajištění osobních potřeb členů domácnosti

Aktuálně

 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST v rámci skupiny Quentis Group


AktuálněREFINANCOVÁNÍ HYPOTÉKY - Kolik ušetříte?

Novinka - HYPOTÉKA OD 2,5 %

AKCE - VYŘÍZENÍ HYPOTÉKY ZDARMA

Unicredit Bank - Revoluční hypotéka

ÚROKOVÉ SAZBY • „PŘEVRATNÁ HYPOTÉKA“ – úroková sazba je odvozena od jednoměsíční úrokové sazby na mezibankovním trhu PRIBOR plus pevné marže banky, která je stejná po celou dobu splatnosti. Mezi další výhody patří možnost předčasně splácet (pouze za poplatek 1% z jistiny úvěru) a možnost kdykoliv přejít na fixní sazbu. Celá akce je podpořena marketingovou kampaní. Více informací najdete v metodice UCB.


 

Kolik potřebujete půjčit?